Stäng menyn LR Online LR Intranät

Revision för trovärdighet och tillförlitlighet

Varje steg i revisionen är ett viktigt led i att säkerställa företagets ekonomiska trovärdighet. Årsredovisningen och revisionsberättelsen är tillsammans beslutsunderlag för företagets intressenter, och de måste kunna lita på den information som lämnas i årsredovisningen.

Revisorn genomför en oberoende revision genom att granska och bedöma företags årsredovisning, bokföring och förvaltning. Resultatet av granskningen dokumenteras och rapporteras både till dig som företagare och i den offentliga revisionsberättelsen.

Undvik risker – hitta möjligheter

Revisionsarbetet börjar med att din revisor samlar in all nödvändig information för att kunna planera så att granskningen kan ske effektivt. Genom att granska väsentliga områden där risken för fel kan vara stor både vara effektiva och öka trovärdigheten till årsredovisningen. Men vi kan också se både hot och nya möjligheter för dig som företagare.

Granskning, analys och bedömning

Revisorn granskar, analyserar och bedömer både bokföring, årsredovisning och styrelsens och VDs förvaltning. I första hand granskas riskfyllda och väsentliga poster för att se om de är rätt redovisade. Vi granskar årsredovisningen som helhet för att kunna dra slutsatser om den ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning och resultat.

Rapportering och feedback

Revisorns slutsatser rapporteras i revisionsberättelsen som är en offentlig handling och skapar trovärdighet till årsredovisningen. Revisionsberättelsen är ett viktigt beslutsunderlag för banker, leverantörer och kunder m.fl. Vi rapporterar även våra iakttagelser direkt till företagsledningen och lämnar förslag till förbättringar, dessa rapporter är inte offentliga.

När du behöver ett intyg

Vi erbjuder dessutom en rad olika typer av tjänster för dig som behöver revision för intyg av olika slag, till exempel efterfrågade av banker, myndigheter eller leverantörer. Det kan vara revision med särskilt syfte, översiktlig granskning eller granskning enligt särskild överenskommelse.

Revision lönar sig

Riksrevisionens granskning visar bland annat att aktiebolag med revision växte snabbare i nettoomsättning än de som valde bort revision. Hela rapporten hittar du på www.riksrevisionen.se

Kontakta oss om du vill få ut mer av dina revisionstjänster!

Aktuellt

Budgetproposition för 2022

Läs mer

Bilförmån

Läs mer

Uppdaterat 210715: Aktuellt kring Covid-19 för svenska företag

Läs mer

Förlängning av Coronastöd- uppdatering från 201109

Läs mer

Förslag till omställningsstöd för företag som tappat mer än 30 % i omsättning…

Läs mer

Newsletter March 2020

Support for companies in connection with the current outbreak of coronavirus (COVID-19) pandemic in Sweden.
Read more

Sänkt krav på aktiekapital

Läs mer